سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
سیستم جامع منابع انسانی پیشرو نوین
نامگذاري سال 97
قابل توجه همکاران محترم: مهلت ثبت نواقص کارکرد اردیبهشت (مرخصی و ماموریت) تا پایان روز 4 خرداد و همچنین تایید مدیر مربوطه تا پایان روز 5 خرداد می باشد.این زمان قابل تمدید نمی باشد